„Studiu de fezabilitate”, potrivit legii: “este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii.”

Așadar, un studiu de fezabilitate reprezintă un document care expune posibilitatea unui plan sau proiect de a realiza într-un mod eficient toate cerințele tehnice necesare și de a garanta rentabilitatea investiției.

Studiul de fezabilitate este necesar și în cazul fondurilor europene, pentru proiecte care prevăd montaj sau construcții.

Scopul unui studiu de fezabilitate este acela de a demonstra antreprenorului că proiectul merită început, dacă poate aduce venituri și dacă este avantajos pentru o piață competitivă.

Ce conține un studiu de fezabilitate?

 • Denumirea și informațiile cu privire la obiectivul de investiții;
 • Beneficiarul investiției;
 • Elaboratorul studiului de fezabilitate;
 • Ordonatorul principal de credite sau investitorul;
 • Ordonatorul secundar sau terțier de credite;
 • Prezentarea politicii, strategiilor, legislației, acordurile relevante, structurile financiare și instituționale;
 • Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului sau proiectului de investiții;
 • Analiza situației actuale și constatarea deficiențelor;
 • Obiective sugerate a fi atinse prin realizarea investiției publice;
 • Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognosticuri pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în vederea justificării necesităților obiectivului de investiții;
 • Concluziile studiului de prefezabilitate asupra situației actuale, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și opțiunile tehnico-economice identificate și propuse pentru analiză.

Ce trebuie să cuprindă opțiunile tehnico-economice?

 • Indicatori maximali, și anume valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, atât cu TVA, cât și fără, din care construcții și montaj, în conformitate cu devizul general;
 • Indicatori financiari, socio-economici, de rezultat și operare, de impact, stabiliți în funcție de specificul și scopul fiecărui obiectiv de investiții;
 • Indicatori de performanță, ce cuprind elementele fizice care indică atingerea scopului de investiții, și dacă este cazul, calitativi, în conformitate cu normativele, standardele și reglementările în vigoare;
 • Durata exprimată în luni a executării obiectivului de investiții.

Pe lângă aceste elemente, un studiu de fezabilitate trebuie să conțina și următoarele schițe:

 • Plan de amplasare în zonă;
 • Plan de situație;
 • Planuri generale, secțiuni caracteristice și fațade.

Studiul de fezabilitate prevede și devizul general al investiției și devizele pe obiect, fiind reglementate prin intermediul HG 907/2016.

Costurile pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate

Pentru a realiza un studiu de fezabilitate se vor cuprinde următoarele costuri:

 • Informații generale despre proiect: denumire, titular, beneficiar, descriere construcție, descriere funcțională;
 • Date despre teren, amplasament, zonă, utilități și situația juridică a terenului;
 • Etape de realizare și durata estimativă a execuției;
 • Costuri aproximate;
 • Cost-Beneficiu;
 • Acorduri și avize necesare: certificat de urbanism, acord de mediu și avize legate de utilități.

În general, prețul se stabilește în funcție de complexitatea proiectului.

Așadar, studiul de fezabilitate reprezintă o parte a procesului de proiectare și un instrument de lucru pentru ca proiectul sa creeze un echilibru între optimizarea veniturilor și reducerea costurilor.

Despre noi

Suntem o companie privată fondată în anul 2016, iar de la înfiinţare, ne-am remarcat prin profesionalism, calitate şi performanţă în serviciile pe care le prestăm, şi anume: proiectare, investigaţii de teren şi elaborare de documentaţii şi studii în domeniile geotehnică, protecția mediului şi decontaminare pentru lucrări mari de infrastructură şi de explorare/exploatare de resurse naturale. Dacă ești în căutarea unui partener de încredere pentru elaborarea documentației necesare proiectelor tale, contactează-ne!